STATUT PARAFIALNEJ RADY GOSPODARCZEJ

Powołanie Rady

1. W każdej parafii proboszcz ma obowiązek powołania Parafialnej Rady Gospodarczej, której zadaniem jest świadczenie pomocy w administrowaniu parafialnym majątkiem kościelnym (KPK, kan. 537 i kan. 1280).

2. Parafialna Rada Gospodarcza składa się z trzech lub więcej osób, w zależności od wielkości parafii. Jako normę powinno się przyjąć zasadę reprezentacji zarówno w sensie terytorialnym, jak i społecznym.

3. Członków Rady wybiera proboszcz według własnego rozeznania. Członkami Rady nie mogą być jednak krewni i powinowaci proboszcza. W skład Rady powinni wchodzić wikariusze i parafianie oddani Kościołowi, cieszący się dobrą opinią oraz powszechnym zaufaniem.

4. Ustalony przez proboszcza skład Rady zatwierdza dziekan. Dla rad parafii dziekańskich jednostką nadrzędną jest Kuria Diecezjalna.

5. Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają na ręce proboszcza, podczas Mszy Świętej niedzielnej, następujące przyrzeczenie:

„Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Gospodarczej będę spełniać według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg”.

Przysięgę tę wypowiada się na Ewangelię z jej ucałowaniem.

6. § 1. Kadencja Rady trwa 5 lat. Ci sami członkowie mogą być wybierani na następne kadencje.

§ 2. W nadzwyczajnych i uzasadnionych przypadkach proboszcz może odwołać członka Rady, zawiadamiając dziekana i uzasadniając wobec niego swoją decyzję.

§ 3. Na rozwiązanie Rady przed upływem jej kadencji proboszcz powinien uzyskać pisemną zgodę dziekana.

7. Działalność Rady ustaje po kanonicznym objęciu parafii przez nowego proboszcza, który powinien wybrać nową Radę w ciągu sześciu miesięcy.

8. Wakans w składzie Rady uzupełnia proboszcz, informując o tym dziekana.

9. Członkowie Rady spełniają swoje czynności bezpłatnie.

 

Kompetencje i działalność Rady

10. Rada jest organem doradczym, wspomagającym proboszcza. Jej ustalenia stanowią wskazania, które proboszcz powinien uwzględnić.

11. Do kompetencji Rady Gospodarczej należą wyłącznie sprawy majątkowe i finansowe parafii.

12. § 1. Do proboszcza należy zwoływanie Rady, ustalanie porządku obrad, przewodniczenie obradom, nadzór nad wykonaniem podjętych postanowień i reprezentowanie Rady.

§ 2. Zebrania Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.

13. § 1. Wszyscy członkowie Rady powinni być powiadomieni o posiedzeniu Rady.

§ 2. Obrady odbywają się w urzędowych pomieszczeniach parafii.

§ 3. Uczestnicy posiedzeń zobowiązani są do zachowania tajemnicy, chyba że z natury poszczególnych postanowień wynika ich publiczny charakter.

14. Rada wybiera spośród siebie sekretarza, który sporządza protokoły z poszczególnych posiedzeń.

15. Rada, w zależności od Biskupa Płockiego, pomaga w zarządzie majątkiem parafialnym, a w szczególności:

a. czuwa nad całością inwentarza kościelnego i beneficjalnego, zwłaszcza przy zmianie na stanowisku proboszcza;

b. służy proboszczowi pomocą przy wykonywaniu podjętych zadań, takich jak:

– budowa nowych czy remont starych obiektów kościelnych;

– wyszukiwanie, zakup oraz przewóz potrzebnych materiałów budowlanych;

– sprawowanie nadzoru przy robotach;

– pomoc w zdobywaniu i pozyskiwaniu środków finansowych;

– pomoc w znalezieniu odpowiednich fachowców, w prowadzeniu gospodarstwa, wydzierżawianiu gruntów itp.;

c. służy proboszczowi radą w ocenie inicjatyw oraz projektów, wnoszonych pod obrady, opiniując ich celowość i możliwości realizacyjne;

d. opiniuje warunki pracy i płacy stałych i czasowych pracowników kościelnych, angażowanych przez proboszcza, oraz ich zwalniania z pracy i zatrudniania nowych.

16. W szczególny sposób powierza się członkom Rady opiekę nad majątkiem parafialnym w nadzwyczajnych okolicznościach:

a. w razie śmierci proboszcza lub gdy zachodzi inna poważna przeszkoda z jego strony, a w parafii nie ma formalnego zastępcy, radni niezwłocznie powiadamiają dziekana;

b. podobnie w przypadkach losowych, jak pożar, kradzież itp., zaistniałych podczas nieobecności proboszcza, członkowie Rady powinni otoczyć szczególną opieką i troską dobra materialne i podjąć w imieniu proboszcza właściwe działania zabezpieczające.

17. Różnice stanowisk, które mogą powstać między proboszczem a członkami Rady, rozstrzyga dziekan jako instancja nadrzędna, Kuria Diecezjalna zaś jako instancja ostateczna.

 

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Powołanie Rady

1. Stosownie do dekretu Biskupa Płockiego z dnia 4 października 1989 roku, proboszcz każdej parafii ma obowiązek powołania Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

2. Zadaniem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie proboszcza w działalności duszpasterskiej.

3. W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą z urzędu: rektorzy kościołów, wikariusze parafialni i katecheci. Ponadto wchodzą do niej przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego, sto­warzyszeń życia apostolskiego oraz wiernych świeckich, odznaczający się wysokim poziomem moralnym, roztropnością i zaangażowaniem apostolskim w parafii.

4. Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej winien odzwierciedlać strukturę religijno-społeczną parafii z uwzględnieniem stanu, zawodu, wieku i terytorium parafii.

5. Liczba członków Rady winna być dostosowana do wielkości i po­trzeb parafii. Rada nie może jednak liczyć mniej niż 10 i więcej niż 30 osób.

6. Członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej, którzy nie wchodzą w jej skład z urzędu (zob. p. 3), powołuje proboszcz, na podstawie własnego rozeznania potrzeb parafii, po uprzedniej konsultacji ze swoimi współpracownikami. Wiernych świeckich można też powoływać w drodze wyboru przez parafian. Dokonany przez nich wybór wymaga zatwier­dzenia przez proboszcza.

7. Powołanemu członkowi Parafialnej Rady Duszpasterskiej pro­boszcz wystawia nominację, którą podpisują proboszcz i dziekan. No­minację wystawia się w następującym brzmieniu:

Na podstawie Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej, za­twierdzonego przez XLIII Synod Diecezji Płockiej, niniejszym powołuję .............................. na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii ............................ w dekanacie ........................... Życzę błogosławieństwa Bożego w pełnieniu tej funkcji dla dobra Wspólnoty Parafialnej.

Dnia ....................... podpis dziekana ............................ podpis proboszcza ............................

8. Ustalony przez proboszcza skład Rady zatwierdza dziekan. Dla parafii dziekańskich jednostką nadrzędną jest Kuria Diecezjalna.

9. Przed objęciem funkcji członkowie Rady obowiązani są złożyć­ na ręce proboszcza, podczas Mszy Świętej niedzielnej, następujące przyrzeczenie:

„Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Dusz­pasterskiej będę spełniać według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg”.

Przysięgę tę wypowiada się, dotykając Ewangelii i następnie całując ją.

10. § 1. Kadencja Rady trwa pięć lat. Ci sami członkowie mogą być powoływani na następne kadencje.

§ 2. W nadzwyczajnych i uzasadnionych przypadkach proboszcz może odwołać członka Rady, zawiadamiając dziekana i uzasadniając wobec niego swoją decyzję.

§ 3. Na rozwiązanie Rady przed upływem jej kadencji proboszcz powinien uzyskać pisemną zgodę dziekana.

11. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia składu Parafialnej Rady Duszpasterskiej o nowych członków w czasie trwania jej kadencji.

12. Działalność Rady ustaje po kanonicznym objęciu parafii przez nowego proboszcza, który powinien bądź potwierdzić Radę dotych­czasową, bądź powołać nową w ciągu sześciu miesięcy.

 

Kompetencje i działalność Rady

13. Parafialna Rada Duszpasterska, jako zwyczajna forma oddzia­ływania apostolskiego w parafii, jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza w działalności duszpasterskiej (por. KPK, kan. 536 § 1-2).

14. Do kompetencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej należą wyłącznie sprawy duszpasterskie.

15. Do zadań Parafialnej Rady Duszpasterskiej należy:

a. pogłębianie apostolskiej świadomości parafian;

b. budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę;

c. troska o właściwy poziom wychowania­ chrześcijańskiego;

d. podejmowanie inicjatyw ewangelizacyjnych, liturgicznych i społecznych;

e. wysuwanie propozycji i wniosków, dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii;

f. pomoc we wprowadzaniu rozporządzeń i wskazań XLIII Synodu Płockiego w życie wspólnoty parafialnej.

16. Do proboszcza należy zwoływanie Rady, przewodniczenie jej posiedzeniom, określanie porządku obrad, nadzór nad wykonaniem podjętych ustaleń oraz reprezentowanie Rady.

17. Posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej winny się odbywać przynajmniej dwa razy w roku.

18. Wszyscy członkowie Rady powinni być powiadomieni o jej posiedzeniu.

19. Obrady odbywają się w urzędowych pomieszczeniach parafii.

20. Rada powinna wybrać spośród swoich członków sekretarza, do którego należy sporządzanie protokołów z poszczególnych posiedzeń.

21. Księgę protokołów przechowuje się w Archiwum Parafialnym. Podlega ona wizytacji biskupiej i dziekańskiej.

22. Proboszcz winien podczas ogłoszeń parafialnych przekazywać wspólnocie informacje z posiedzeń Rady.

23. Różnice stanowisk, które mogą powstać pomiędzy proboszczem a członkami Rady, rozstrzyga dziekan jako instancja nadrzędna, Kuria Diecezjalna natomiast jako instancja wyższa.