Uwaga! Przed rozpoczęciem wszelkich prac remontowych i budowlanych należy zgłosić się do kancelarii parafialnej po wniosek o zgodę na wykonanie prac lub pobrać go z załącznika. Wniosek wypełnia Wnioskodawca oraz Wykonawca (§ 7 Regulaminu cmentarza). Następnie wniosek należy złożyć w kancelarii parafialnej do rozpatrzenia i uzyskania pisemnej zgody na planowane prace.

PRACE PROWADZONE BEZ PISEMNEJ ZGODY ZARZĄDU CMENTARZA SĄ NIELEGALNE!


Za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu módlmy się:

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.


Według zaleceń 43. Synodu Diecezji Płockiej, w listopadzie 2021 r. na cmentarzu przeprowadzono inwentaryzację. Wynikiem jest mapowy system zarządzania cmentarzem. Podobnie jak w wielu parafiach oraz na cmentarzach komunalnych, tak również i w naszej system ma pomóc w korzystaniu z tej sakralnej przestrzeni.

Ponieważ cmentarz jest w zarządzie parafii św. Jakuba w Górze, to parafia ponosi wszystkie koszty utrzymania cmentarza. Wymienione w § 9 Regulaminu cmentarza ofiary składane przy okazji czynności związanych z cmentarzem zasilają Fundusz cmentarny. Wysokości ofiar zawiera załącznik do Regulaminu cmentarza, dostępny w kancelarii parafialnej. Załącznik został zaaprobowany przez parafialną Radę Gospodarczą.


DYSPONENCI GROBÓW

Stosownie do § 10 Regulaminu cmentarza, każdy dysponent grobu, który ma zamiar nadal użytkować to miejsce, powinien dokonać jego rejestracji w kancelarii parafialnej. Przy rejestracji zostaje wydany dokument potwierdzający:

 • dysponowanie grobem (każdy grób otrzymał unikalny numer i adres dostępu),
 • złożenie ofiary na zadeklarowany czas (jeśli minął już czas obowiązywalności poprzedniej deklaracji).

Fundusz cmentarny jest przeznaczony na:

 • ubezpieczenie cmentarza,
 • właściwe funkcjonowanie infrastruktury cmentarza,
 • bieżące utrzymanie porządku,
 • wywóz śmieci,
 • wycinkę drzew,
 • kolejne inwestycje na cmentarzu.

Dziękujemy wszystkim okazującym pomoc w pracach inwentaryzacyjnych naszego cmentarza. Przy tej okazji apelujemy o odpowiedzialne korzystanie z cmentarza przez wszystkie osoby znajdujące się na jego terenie i podporządkowanie się Regulaminowi cmentarza.

Zwracajmy uwagę tym naszym bliźnim, których nieprawidłowe zachowanie przynosi szkody wszystkim parafianom. Prosimy szczególnie o składowanie odpadów wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach. Kategorycznie zabronione jest umieszczanie na cmentarzu śmieci przyniesionych z zewnątrz, niezwiązanych z użytkowaniem grobów!

Ludzie wierzący powinni podczas pogrzebów zamiast mnóstwa kwiatów (zwłaszcza sztucznych, nieekologicznych), pełniących rolę dekoracyjną jedynie przez chwilę, przeznaczyć jakąś część swego funduszu na najbardziej potrzebne zmarłemu Msze święte.


"Generalna umowa ubezpieczenia Diecezji Płockiej obejmuje tylko odpowiedzialność cywilną zarządcy cmentarza. Oznacza to, że proboszcz parafii odpowiada za szkody na cmentarzu tylko w sytuacji kiedy nastąpią one z jego winy. Nie można przypisywać winy zarządcy, kiedy przyczyną szkody na cmentarzu jest "siła wyższa". Łamanie czy wyrywanie zdrowych drzew na cmentarzu przez siły natury nie jest winą proboszcza i nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. W takich przypadkach proboszcz, któremu parafianie zgłaszają tego typu szkody powinien kierować poszkodowanych do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" celem zgłoszenia szkody i absolutnie nie przyjmować na siebie odpowiedzialności. Odpowiedzialność zarządcy cmentarza pojawia się tylko w sytuacjach kiedy nie usunie on suchych bądź spróchniałych drzew, wiszących suchych gałęzi lub nie odśnieży zimą zasypanych chodników. Należy pamiętać, że zarządca cmentarza nie jest właścicielem nagrobków i tym samym ani proboszcz ani Kuria Diecezjalna nie mają możliwości prawnej ubezpieczyć tych budowli. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” posiada w swojej przygotowanej, specjalnej ofercie dla parafii z Diecezji Płockiej ubezpieczenie nagrobków cmentarnych od 16 ryzyk losowych w tym również od dewastacji oraz upadku drzew i masztów (...). Oczywiście ubezpieczenie to jest pakietowe i aby wykupić polisę na nagrobek należy również wykupić ubezpieczenie domu lub mieszkania."

(Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej, nr 21/2016, s. 133)

Teren cmentarza jest objęty monitoringiem agencji ochrony.


PRZEPISY PORZĄDKOWE NA CMENTARZU

Wyciąg z Regulaminu cmentarza

 1. Wstęp na teren cmentarza możliwy jest wyłącznie w godzinach otwarcia, czyli między 1 kwietnia a 30 września od 7:00 do 20:00, zaś w pozostałych miesiącach od 8:00 do zmroku.
 2. Zarząd cmentarza troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza.
 3. Obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 4. Posegregowane śmieci i odpady należy składać w odpowiednio przygotowanych i oznaczonych miejscach.
 5. Zarząd cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.
 6. Obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu.
 7. Zarząd cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów powstałe wskutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody niewynikające z zaniedbania lub zaniechania parafii.
 8. Przebywanie na cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, burza, gołoledź, śnieżyca itp. jest zabronione.
 9. Woda z ujęcia na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin oraz do innych celów gospodarczych.
 10. Na terenie cmentarza nie wolno, bez uprzedniego uzyskania zgody zarządu cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych oraz wykopywania dołów.


Na terenie cmentarza zakazuje się:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
 2. zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza miejsca do tego przeznaczone;
 3. składowania śmieci niezwiązanych z użytkowaniem grobów;
 4. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;
 5. ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy;
 6. sporządzania zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu;
 7. przemieszczania nagrobków;
 8. przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju (np. elementów nagrobków lub kwiatów i zniczy);
 9. przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia;
 10. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki rodziców.
 11. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca;
 12. umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji i rozkładania wizytówek;
 13. sadzenia i usuwania drzew i krzewów, zbierania roślin, kwiatów, nasion;
 14. wypalania śmieci;
 15. wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia zarządu cmentarza;
 16. jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi;
 17. wprowadzania zwierząt;
 18. palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających;
 19. przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie;
 20. uprawiania żebractwa.

Pełna treść regulaminu cmentarza dostępna jest na stronie internetowej parafii oraz w kancelarii parafialnej.