ul. Płocka 11, Nowa Góra, 09-440 Staroźreby 24 261 81 89 lub 502 497 934 kontakt@parafiagora.pl

Informacja w sprawie użyczenia części gruntów parafialnych

W życiu naszej wspólnoty parafialnej zaszły wydarzenia, zogniskowane wokół parafialnych gruntów. Wydarzenia te w dużej mierze sprowadzają się do perfidnego obwiniania Proboszcza Parafii Góra o dążenie do "likwidacji" (lub "niszczenia" czy też "zabierania") boiska.

Wobec poniżania mojej godności, licznych pytań a przede wszystkim w obronie prawdy, za wiedzą Biskupa Płockiego, przedstawiam udokumentowane fakty oraz własne stanowisko. Pozwólcie Państwo, że jako Proboszcz (a wcześniej Administrator) Parafii przybliżę najpierw kalendarium wydarzeń, a następnie wypływające z nich wnioski. Zapraszam więc do lektury poniższego tekstu i wyrobienia samodzielnej opinii.

3 sierpnia 2014 r. – między ówczesnym Proboszczem a Prezesem GKS Góra zostaje zawarta Umowa użyczenia gruntu, będącego dotychczas przedmiotem uprawy rolnej. Wobec nieodpłatnego użyczenia "działki o pow. 1 ha, położonej od strony kanału i rowu melioracyjnego, znajdujących się w sąsiedztwie plebanii", rozpoczyna się prowadzenie prac.

3 marca 2016 r. – Proboszcz z Radą Parafialną oraz GKS Góra zapraszają Biskupa Płockiego na otwarcie "Ośrodka Sportu i Rekreacji" na sierpień 2016 r.

29 marca 2016 r. – Biskup Płocki wyraża wobec Proboszcza:

a) zaskoczenie dopiero niedawnym dostarczeniem umowy użyczenia gruntów parafialnych,

b) wątpliwości spowodowane sposobem załatwiania sprawy,

c) zastrzeżenia wobec rażących błędów umowy,

d) prośbę o dostarczenie niezbędnych dokumentów, ewentualnie udzielenie pisemnych wyjaśnień.

10 kwietnia 2016 r. – Proboszcz wyjaśnia Biskupowi Płockiemu, że Prezes GKS Góra prosił o użyczenie gruntu, gdyż jego motywem "jest potrzeba przeprowadzania treningów na większej powierzchni niż ta, jaką ma do dyspozycji Klub", a rozmowy i konsultacje z radnymi parafii przyniosły ich aprobatę. Dlatego Proboszcz prosi Biskupa Płockiego o wyrażenie zgody na użyczenie ww. gruntu.

18 lipca 2016 r. – Biskup Płocki, "aby nie wzbudzać niepotrzebnych emocji", wyraża zgodę na użyczenie 1 ha gruntu GKS Góra do 3 sierpnia 2017 r. Zaznacza, że "zawieranie tego typu umów niesie ze sobą niebezpieczeństwo o podwyższonym ryzyku", więc konieczna jest roztropność i rozwaga.

27 sierpnia 2016 r. – Biskup Płocki dokonuje poświęcenia "Ośrodka Sportu i Rekreacji".

22 czerwca 2017 r. – na prośbę Proboszcza i GKS Góra Biskup Płocki wyraża zgodę na przedłużenie Umowy na następne 3 lata.

3 sierpnia 2017 r. – zostaje zawarta nowa Umowa użyczenia gruntu na 3 lata. Załączono mapę bez obrysu terenu.

12 czerwca 2020 r. – Prezes GKS Góra prosi Proboszcza o udzielenie dzierżawy gruntów na okres 10 lat, aby móc uzyskiwać większe kwoty na inwestycje sportowe czy infrastrukturalne.

29 czerwca 2020 r. – Biskup Płocki wyraża zgodę na użyczenie gruntów na kolejne 5 lat, dołączając wzór Umowy.

1 sierpnia 2020 r. – zostaje zawarta (na 5 lat) Umowa użyczenia gruntu między Proboszczem a Wójtem Gminy Staroźreby. Umowa w kilku miejscach odbiega od wzoru przekazanego przez Biskupa Płockiego.

15 lipca 2021 r. – podczas spotkania nowego Administratora Parafii z Radą Parafialną poruszona jest sprawa wyjaśnienia nieścisłości Umowy.

19 września 2021 r. – odbywa się spotkanie Wójta Gminy, byłego Prezesa GKS Góra, Administratora, Rady Parafialnej i osób postronnych na temat użytkowania dzierżawionych gruntów. Administrator zwraca uwagę na niejasności Umowy.

25 września 2021 r. – Prezes GKS Góra proponuje Administratorowi rozszerzenie Umowy na ok. 12 lat. Administrator sugeruje umówienie się na spotkanie z Biskupem Płockim w tej sprawie.

26 września 2021 r. – Administrator informuje podczas ogłoszeń parafialnych, że wbrew pogłoskom, Parafia jest otwarta na dalsze nieodpłatne użyczanie terenu na boisko. Należy jednak doprecyzować nieścisłości z Umowy.

27 listopada 2021 r. – Administrator pozyskuje wiedzę, że z uwagi na wysoką klasyfikację gruntów, nie powinny być one wykorzystywane na cele inne niż rolnicze, chyba że zmieni się ich przeznaczenie zgodnie z ustawowymi procedurami.

30 listopada 2021 r. – odbywa się umówione wcześniej spotkanie Biskupa Płockiego, Prezesa GKS Góra, Administratora i Radnych, na którym Administrator przede wszystkim przedstawia nowo uzyskaną wiedzę na temat klasyfikacji gruntów. Biskup Płocki poleca, by sprawę wyjaśnić zarówno ze strony Parafii jak i GKS Góra.

30 grudnia 2021 r. – Administrator przeprowadza poradę prawną, w wyniku której uzyskuje potwierdzenie informacji o niezbędności dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.

3 stycznia 2022 r. – Administrator przekazuje Wójtowi Gminy informacje z kancelarii adwokackiej do rozważenia przez zespół prawny Gminy.

1 lutego 2022 r.Wójt Gminy wypowiada Umowę, sugerując w celu ewentualnego dalszego użytkowania i eksploatowania gruntu kontaktować się z GKS Góra.

7 lutego 2022 r. – GKS Góra kieruje pismo do Starostwa Powiatowego z prośbą o wydanie opinii zawierającej dopuszczenie boiska do piłki nożnej bez wydania decyzji o wyłączeniu działki z produkcji rolnej oraz braku wymaganego zezwolenia na usytuowania na tej działce.

9 lutego 2022 r. – GKS Góra kieruje pismo do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa z prośbą o wydanie opinii zawierającej dopuszczenie boiska do piłki nożnej, znajdującej się na działce nr 63.

10 lutego 2022 r. – Starostwo Powiatowe przekazuje pismo z 7.02.2022 r. do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR.

12 lutego 2022 r. – Administrator kieruje do Wójta oświadczenie zgodnie z Umową (par. 7 pkt 3) z prośbą o usunięcie naniesień na gruncie.

16 lutego 2022 r. – Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa informuje GKS Góra, że działka nie znajduje się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i zajęcie stanowiska w przedmiotowe sprawie jest bezprzedmiotowe.

17 lutego 2022 r. – Prezes GKS Góra telefonicznie pyta Administratora, czy jest zainteresowany podpisaniem Umowy, na co uzyskuje odpowiedź odmowną z powodu przeszkód prawnych.

20 lutego 2022 r. – Wobec wywołanej na forum GKS Góra dyskusji, zawierającej także wpisy obelżywe, Administrator podczas ogłoszeń parafialnych podaje informację w sprawie dzierżawy części gruntów parafialnych ze skrótowym opisem przebiegu wydarzeń.

21 lutego 2022 r. – Odbywa się spotkanie z Biskupem Płockim, Administratorem, Radnymi i parafianami, na którym GKS Góra wyraża wolę zawarcia jakiejś formy Umowy do końca roku, by w międzyczasie uzyskać niezbędne dokumenty regulujące używanie gruntów.

21 lutego 2022 r. – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, jako organ niewłaściwy do wydawania opinii o jaką ubiegał się wnioskodawca, zwraca GKS Góra pismo z 7.02.2022 r.

1 marca 2022 r. – Administrator relacjonuje Biskupowi Płockiemu ciąg dalszy sprawy, prosząc o zachowanie roztropności i rozwagi wobec zaistniałych wątpliwości co do legalności istnienia boiska na gruntach o wysokiej klasie oraz wobec warunkowego dopuszczania organizacji imprez przez władze sportowe.

18 marca 2022 r. – Biskup Płocki przypomina, że Umowa użyczenia części działki parafialnej GKS Góra "była od samego początku obarczona poważnymi błędami i brakiem przewidywania jej długofalowych skutków, zaś ówczesny Proboszcz nie zadbał dostatecznie o dobro parafii". Jednocześnie Biskup Płocki wyraża warunkową zgodę na podpisanie Umowy użyczenia gruntów do 31 grudnia 2022 r.

26 marca 2022 r. – zostaje zawarta (do 31 grudnia 2022 r.) Umowa użyczenia nieruchomości między Administratorem a Prezesem GKS Góra. Względem wzoru umowy doprecyzowano:

a) dołączenie użyczenia także działki nr 65 (z budynkiem katechetycznym), co nie było ujęte w dotychczasowych Umowach, a stanowiło stan faktyczny.

b) dołączenie planu z obrysem terenu,

c) dołączenie zapisu o przekazaniu części podatku gruntowego, proporcjonalnie do użyczonego obszaru oraz przekazaniu opłaty za energię elektryczną w budynku katechetycznym (według stanu na dzień 07.01.2023 r. Parafia czeka na wywiązanie się z tego zapisu).

3 kwietnia 2022 r. – Administrator podaje podczas ogłoszeń parafialnych informację, iż wychodząc naprzeciw sytuacji i prośbie GKS Góra, Parafia za warunkową zgodą Biskupa Płockiego, użyczyła bezpłatnie część parafialnych gruntów do końca 2022 r.

21 października 2022 r. – odbywa się spotkanie przedstawicieli Biskupa Pomocniczego z Proboszczem. Zostaje on poproszony o zorganizowanie spotkania Wójta Gminy, Prezesa GKS Góra i Proboszcza z pracownikami Kurii Diecezjalnej, na którym zostaną wyjaśnione kwestie dotyczące dzierżawy gruntów.

5 listopada 2022 r. – Proboszcz zaprasza Wójta Gminy i Prezesa GKS Góra na spotkanie 21 listopada 2022 r. w Kurii Diecezjalnej.

21 listopada 2022 r. – odbywa się spotkanie Wójta Gminy, Prezesa GKS Góra i Proboszcza z Biskupem Pomocniczym, Kanclerzem Kurii i Ekonomem Diecezji, na którym przypomniano wątpliwości prawne związane z klasyfikacją gruntów. Proboszcz prosi o pisemne sformułowanie i przedstawienie Parafii wypowiadanych ustnie propozycji przez Wójta Gminy (lub Prezesa GKS Góra).

7 grudnia 2022 r. – Wójt Gminy w imieniu GKS Góra zwraca się do Parafii z prośbą o ponowne rozważenie przedłużenia zgody na użytkowanie gruntów.

12 grudnia 2022 r. – Proboszcz nie wyraża zgody na wydzierżawienie GKS Góra gruntów rolnych z uwagi na stan prawny nieruchomości. Wyjaśnia, że klasyfikacja gruntów uniemożliwia użytkowanie ich na cele niezgodne z przeznaczeniem określonym w ewidencji gruntów. Ponadto przedmiotowy obszar nie spełnia warunków bezpieczeństwa organizacji imprez.

29 grudnia 2022 r. – Sekretarz nowego Biskupa Płockiego zaprasza Proboszcza na spotkanie 2 stycznia 2023 r. z nowym Biskupem Płockim i (prawdopodobnie) GKS Góra. Wobec niedawno (21.11.2022 r.) odbytego spotkania, Proboszcz odmawia udziału, argumentując iż:

a) wszystkie dane dotyczące sprawy dzierżawy gruntów parafii Góra są w posiadaniu Kurii Diecezjalnej,

b) nie ma nic do dodania,

c) w tym czasie wyznaczony jest harmonogram spotkań z parafianami, którzy również organizują swój czas.

31 grudnia 2022 r. – Nowy Biskup Płocki spotyka się z Proboszczem w obecności przedstawicieli Parafialnych Rad. Wysłuchuje relacji z przebiegu sprawy i otrzymuje do ręki komplet dokumentacji. Dokonuje oględzin miejsca i uzyskuje odpowiedzi na interesujące Go pytania.


Szanowni Parafianie!

Dbając o nasze wspólne dobro, starałem się rzetelnie i zgodnie z prawem uporządkować zastaną przeze mnie sytuację. Na bieżąco informowałem władze Kościoła o przebiegu sprawy i z tej strony nie było żadnych zastrzeżeń. Jakiekolwiek twierdzenia o dążeniu przeze mnie do "likwidacji" (lub "niszczenia" czy też "zabierania") boiska są perfidnym kłamstwem. Moim celem było doprowadzenie do uregulowania stanu prawnego boiska na gruntach rolnych, odkąd powziąłem wiedzę na ten temat. Wielokrotnie deklarowałem chęć współpracy. I nie wiem, czym sobie zasłużyłem na traktowanie, którego doświadczyłem: pomówienia, obrażanie, napastliwe wpisy, insynuacje mediów. A przecież moje działania w całej sprawie okazały się kluczowe. Od początku boisko było użytkowane niezgodnie z obowiązującym prawem poprzez błędy i zaniedbania zainteresowanych stron. Świadczy o tym wypowiedź medialna rzecznik Kurii Diecezjalnej w Płocku z 2 stycznia br.:

  1. Boisko w Górze znajduje się na działce, zakwalifikowanej jako trzecia klasa użytkowania ziemi rolnej. Na takiej ziemi nie może formalnie funkcjonować obiekt sportowy, ponieważ zgodnie z przepisami powinna ona służyć produkcji rolnej.
  2. Biskup płocki kilkukrotnie rozmawiał z proboszczem parafii Góra o tym, w jaki sposób można rozwiązać problem boiska, aby mogło ono nadal istnieć. Dnia 31 grudnia 2022 r. biskup dokonał wizji lokalnej boiska.
  3. W dniu 2 stycznia 2023 r. w Kurii Diecezjalnej odbyło się spotkanie biskupa płockiego z władzami klubu piłkarskiego i wójtem gminy Staroźreby (na terenie której znajduje [się] miejscowość Góra).
  4. W wyniku przeprowadzonych rozmów, a także późniejszych ustaleń, biskup płocki podjął decyzję, że działka, na której znajduje się boisko, zostanie przekazana prawnie gminie Staroźreby. W gestii gminy będzie doprowadzenie do takiego stanu prawnego, aby boisko w Górze mogło funkcjonować jak dotychczas.
  5. Parafia w Górze przez wiele lat użytkowania działki parafialnej (wykorzystywanej pod boisko) nie pobierała żadnych opłat z tytułu dzierżawy.
  6. Ze swej strony diecezja płocka deklaruje gotowość współpracy z parafią i gminą, tak, aby jak najszybciej zakończyć spór wokół sprawy boiska i by mogło ono w sposób zgodny z ob[o]wiązującym prawem funkcjonować i służyć społeczności lokalnej.

dr Elżbieta Grzybowska, rzecznik Kurii Diecezjalnej w Płocku

Na koniec dodam, że decyzja Biskupa Płockiego o przekazaniu prawnym gruntów gminie nie była konsultowana ani z Proboszczem, ani z Radnymi Parafii. Jest to autonomiczna decyzja Biskupa Płockiego, o której poinformował mnie telefonicznie 2 stycznia 2023 r.

Z Panem Bogiem!

ks. Paweł Niewinowski


Zgodnie z Dekretem XLIII Synodu Diecezji Płockiej "Kościół Płocki wobec kultury i środków społecznego przekazu" (nr 69), proboszcz parafii Góra nie występuje w audycjach radiowych i telewizyjnych bez pisemnej zgody Biskupa Płockiego.

Wypada, aby o taką zgodę wystąpiły media.

Galeria zdjęć

wstecz