"Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. A tak nie są już dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela" (Mt 10,7-9).

Uwaga! Jeśli podczas Mszy świętej z udzieleniem małżeństwa chcą pełnić posługę muzyczną dodatkowe osoby, to obowiązuje je stosowny kurs oraz repertuar. Obowiązek odbycia takiego kursu wprowadza Instrukcja Biskupa Płockiego o przygotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa, nr 20. Dotyczy to zarówno wokalistów, jak i instrumentalistów. Ukończenie kursu jest poświadczone wydaniem legitymacji ze zdjęciem zachowującej ważność przez okres 3 lat. Brak ważnej legitymacji uniemożliwia dopuszczenie do ww. posługi.

W skrócie

Małżeństwo, związek mężczyzny i kobiety, jest obrazem miłości Chrystusa i Kościoła zrodzonego na krzyżu. Małżeństwo jako sakrament zawierają sami narzeczeni, a duchowny jedynie odbiera od nich przysięgę, potwierdzając związek w imieniu Kościoła i błogosławiąc go. W obrzędzie sakramentu małżeństwa istoty moment stanowi przysięga. Składają ją sobie narzeczeni, wobec Boga i Kościoła, w obecności dwóch świadków: „Ja (imię) biorę ciebie (imię) za żonę (męża) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci”.


KROK PO KROKU

Krok 0

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafii zamieszkania jednego z nich, by ustalić datę zawarcia małżeństwa"Rezerwując termin (określony dzień i godzinę) duszpasterz powinien wyraźnie dać do zrozumienia nupturientom, że termin ów nie będzie wiążący, jeżeli podczas przygotowań pojawią się okoliczności uniemożliwiające zawarcie małżeństwa albo gdy nupturienci nie przedłożą wymaganych dokumentów lub nie dopełnią przepisanych czynności" (Dekret ogólny KEP o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego, art. 7).

Zachęcamy, by zapoznać się z zawartością strony internetowej Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej: plockierodziny.pl, szczególnie zaś z zamieszczonymi tam dokumentami (obowiązującymi od 2020 r.):

 • Instrukcja Biskupa Płockiego o przygotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa;
 • Formularz protokołu przedślubnego.

 

Krok 1

Nie później niż 3 miesięcy przed planowaną datą ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii. Na to spotkanie należy się wcześniej umówić (trwa około 1 godziny). Potrzebne są następujące dokumenty:

 • dowody osobiste do potwierdzenia tożsamości narzeczonych.
 • świadectwo (metryka) chrztu z adnotacją o stanie wolnym. Ważność: 6 miesięcy od daty wystawienia.
 • świadectwo bierzmowania. Jeśli było ono w parafii chrztu, to adnotację o bierzmowaniu powinno się zawrzeć w metryce chrztu. W innych sytuacjach trzeba pobrać świadectwo bierzmowania z parafii, w której było ono udzielone.
 • świadectwo (dyplom) szkolnej katechizacji przedmałżeńskiej wystawione po zakończeniu szkolnej katechizacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej lub świadectwo (dyplom) ukończenia kursu przedmałżeńskiego organizowanego w parafii. Ww. świadectwa wystawia podmiot, który był ich bezpośrednim organizatorem.
 • zaświadczenie konkordatowe z USC (stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa). Zawiera ono dane osobowe narzeczonych oraz potwierdza brak cywilnych przeszkód małżeńskich. Zaświadczenie można uzyskać w dowolnym USC w Polsce, przedstawiając dowody osobiste oraz opłatę skarbową (nie ma konieczności przedkładania odpisu aktu urodzenia). Ważność: 6 miesięcy od daty wystawienia (ostatni dzień ważności jest podany na końcu zaświadczenia).

 

Krok 2

Podczas powyższego spotkania zostaje przeprowadzona rozmowa według protokołu badania kanonicznego narzeczonych. Ma ona na celu ustalenie, czy osoby te mogą zawrzeć ważne małżeństwo w Kościele katolickim.

 

Krok 3

Jeśli kapłan podczas badania kanonicznego nie stwierdzi żadnych przeszkód do zawarcia małżeństwa, wówczas spisuje zapowiedzi przedślubne i wręcza:

 1. Vademecum narzeczonych (oddzielnie każdemu z nich), gdzie powinny znaleźć się potwierdzenia spotkań dla narzeczonych i dwóch spowiedzi przedślubnych.
 2. prośbę o wygłoszenie tych samych zapowiedzi przedślubnych w parafii zamieszkania drugiego z narzeczonych, który dostarcza je tam osobiście (a po ich wygłoszeniu odbiera świadectwo wygłoszonych zapowiedzi). Zapowiedzi – gdzie są wygłaszane, to przez 2 niedziele, a gdzie są wywieszane, to przez 8 dni, w tym 2 niedziele).

 

Krok 4

Pierwsza spowiedź przedślubna powinna się odbyć niedługo po spisaniu protokołu. Zaleca się, by była ona dobrze przygotowana i obejmowała dłuższy okres (pomocą służy rachunek sumienia zawarty w Vademecum).

 

Krok 5

Narzeczeni odbywają obowiązkowe Spotkania dla narzeczonych, które stanowią bezpośrednie przygotowanie do zawarcia małżeństwa. W diecezji płockiej Spotkania dla narzeczonych odbywają się w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym "Metanoia" w Płocku lub u dekanalnych doradców życia rodzinnego.

 

Krok 6

W tygodniu przed ślubem narzeczeni przystępują do sakramentu pojednania.

 

Krok 7

Na kilka dni przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii. Dostarczają następujące dokumenty:

 • świadectwo wygłoszonych zapowiedzi.
 • wewnętrzne strony Vademecum narzeczonych z poświadczeniem odbycia spotkań dla narzeczonych i dwóch spowiedzi przedmałżeńskich (można to uczynić później, jeśli narzeczeni jeszcze nie przystąpili do spowiedzi).
 • dane świadków (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania).

Duszpasterz omawia z narzeczonymi sprawę dekoracji, przebieg liturgii sakramentu małżeństwa i zasady porządkowe. Przy tej okazji wypada złożyć w kancelarii ofiarę na funkcjonowanie parafii i wynagrodzenie szafarza. Posługa kościelnego i organisty regulowana jest osobno z każdym z ww. pracowników.

 

Krok 8

Na 15 minut przed Mszą świętą ślubną narzeczeni i świadkowie zgłaszają się do kancelarii, aby złożyć po 5 podpisów (dwa w księdze zaślubionych i trzy na dokumencie konkordatowym).

Osoby fotografujące i filmujące powinny przedstawić się celebransowi, okazując stosowne uprawnienia. Osoby te są zobowiązane przestrzegać Wskazań Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczących fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii (w załączniku).

 

Msza święta przebiega według wcześniej ustalonych zasad. Podczas niej zbierane są dobrowolne ofiary na ufundowanie Mszy świętych o Boże błogosławieństwo dla nowożeńców. Wskazane jest, by np. czytania z Pisma św. lub psalm wykonał ktoś z bliskich lub znajomych.

 

Na terenie przykościelnym obowiązuje absolutny zakaz rozsypywania konfetti, ryżu, owsa i jakichkolwiek innych przedmiotów! Wygląda to może efektownie, lecz tylko przez chwilę, bo efekty tej chwili zanieczyszczają okolice kościoła i bardzo trudno jest wszystko skutecznie posprzątać. Tym bardziej, że ci, którzy właśnie pozostawili po sobie rozsypane śmieci, zwykle nie przejawiają chęci do ich usunięcia. Muszą to robić za nich inni. Dlatego dogodniejszym miejscem na tego typu atrakcje są okolice sali weselnej.

Dziękujemy za uszanowanie sakralnego charakteru miejsca i życzymy pięknego przeżywania wesela po zawarciu sakramentu małżeństwa.


Modlitwa za moją narzeczoną

Panie Jezu, proszę Cię za moją dziewczynę. Błogosław jej i rozwiń w niej doskonałą, dojrzałą miłość. Niech dobrze przygotuje się do roli żony i matki. Daj, żeby była ze mną szczęśliwa i aby mogła się na mnie oprzeć. Dopomóż mi osłonić jej niewinność. Nie dopuść, żebym ją kiedykolwiek skrzywdził. Niech czuje się ze mną dobrze. Pomóż mi doprowadzić ją lepszą i piękniejszą duchowo do wiecznego szczęścia. Chroń ją od próżności i wszelkich pokus. Spraw, by mi była wierna i żeby mnie kochała Twoją miłością.

Matko Najświętsza! Przygotuj ją do życia w miłości. Daj jej postawę ofiarną. Niech będzie dobra, niech niesie pomoc potrzebującym i opiekuje się słabym i bezbronnym. Odkryj przed nią cud macierzyństwa. Naucz ją dbałości o nasz przyszły dom. Niech w posłudze na rzecz rodziny dostrzeże swoje najpiękniejsze powołanie. Niech nie czuje się ograniczona obowiązkami żony i matki, lecz w wiernym ich wypełnianiu odnajdzie swoje szczęście. Spraw, żeby była cierpliwa, cicha i radosna, aby umiała nieść pokój Boży i łagodziła spory. Niech naśladuje Ciebie Maryjo i tak jak Ty wypełnia Boże plany.


Modlitwa za mojego narzeczonego

Panie Jezu, postawiłeś na mej drodze człowieka, któremu pragnę oddać moje serce i z którym chcę na zawsze związać moje życie. Czuwaj nad tym kochanym. Broń go od niebezpieczeństw. Spraw, aby w Tobie osiągnął swoją życiową dojrzałość. Uczyń go prawym, mądrym i dobrym. Daj mu serce mężne, aby nie obawiał się trudności, lecz przełamywał je w Twoje Imię. Daj mu siłę, aby miał silną wolę, potrafił panować nas sobą i dobrze służyć rodzinie. Uformuj w nim postawę ojcowską, żeby znalazł szczęście w obdarowywaniu swoich najbliższych, żeby nie szukał siebie, ale opiekował się tymi, których mu powierzysz. Uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności. Niech tak jak Ty opiekuje się słabymi i bezbronnymi. Niech odważnie staje w obronie każdego poczętego życia. Niech mnie i nasze dzieci prowadzi do Ciebie drogą pięknej miłości.

Święty Józefie, Patronie mężczyzn! Broń mego chłopca od pokus fałszywej męskości. Naucz go opanowywać zmysłowość i podporządkować ciało służbie prawdziwej miłości. Naucz go kochać miłością czerpaną z Boga. Chroń mego miłego przed alkoholizmem. Spraw, bym się mogła bezpiecznie oprzeć na moim wybranym. Naucz go obowiązkowości i troski o zakładany dom. Niech tak jak Ty będzie jego opiekunem. Niech będzie mu ze mną dobrze. Spraw, aby mi był wierny, żeby się potrafił oprzeć pokusie niewierności i dotrzymał swoich przyrzeczeń. Bądź mu pomocą i wspieraj go w każdej potrzebie.

 

Modlitwa narzeczonych

Boże, Ty jesteś samym życiem i miłością! Ty rozsiałeś po świecie ślady Twojej dobroci i łaskawości, a człowiekowi dałeś rozumną wolę i serce zdolne do miłowania wszystkiego, co dobre i piękne. Spojrzyj na nas, złączonych wzajemną miłością wzajemną. Dziękujemy Ci za to, żeśmy się spotkali i poznali, jak również za radość, jaką stąd czerpiemy. Zachowaj nasze serca w Swoich Ojcowskich rękach i spraw, byś Ty był zawsze naszą pierwszą i najwyższą Miłością. Niech treścią naszych myśli i uczuć będzie tylko to, co Tobie się podoba i od Ciebie pochodzi. Niech nawet na chwilę nie opuszcza nas pamięć o Twojej świętej obecności i bliskości, jak również o naszej godności dzieci Bożych. Spraw, Ojcze miłościwy, abyśmy wzrastali w łasce i miłości Twojej oraz w pełnieniu Twoich przykazań. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Często zadawane pytania:

W jakim wieku można wziąć ślub kościelny?

Kto może zostać świadkiem ślubu?

Czy świadkowie muszą być osobami wierzącymi i praktykującymi oraz czy powinni przed ślubem przystąpić do sakramentu pokuty?

Czy osoba, która wcześniej zawarła jedynie ślub cywilny, a potem rozwiodła się, może zawrzeć małżeństwo sakramentalne?

Czy ceremonia ślubna może odbywać się poza kościołem?

Czy śluby mogą być zawierane tylko w sobotę, czy też istnieje możliwość zorganizowania uroczystości w inne dni tygodnia?

Czy Msza święta ślubna, jeśli odbywa się w sobotę wieczorem, może zadośćuczynić obowiązkowi uczestnictwa we Mszy Świętą niedzielnej?