Uwaga! Przed rozpoczęciem wszelkich prac remontowych i budowlanych należy zgłosić się do kancelarii parafialnej po wniosek o zgodę na wykonanie prac lub pobrać go z załącznika. Wniosek wypełnia Wnioskodawca oraz Wykonawca (§ 7 Regulaminu Cmentarza). Następnie wniosek należy złożyć w kancelarii parafialnej do rozpatrzenia i uzyskania pisemnej zgody na planowane prace.

PRACE PROWADZONE BEZ PISEMNEJ ZGODY ZARZĄDU CMENTARZA SĄ NIELEGALNE!


Za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu módlmy się:

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.


REGULAMIN CMENTARZA KATOLICKIEGO PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ pw. św. Jakuba Apostoła w Górze
 

 1. Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego Kościół otacza go szczególną troską. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.
 2. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 ust. l Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 1542 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu miedzy Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską z 28 lipca 1993 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 318) stanowi się, co następuje.

§ 1

Katolicki Cmentarz Grzebalny, zwany dalej Cmentarzem, jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Górze, zwanej dalej Parafią.

§ 2

 1. Zarząd nad Cmentarzem oraz dokumentację i sprawy związane z pochówkiem prowadzi Proboszcz Parafii.
 2. Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej, która czynna jest po Mszach świętych. Interesanci proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny, tel. 502 497 934.

§ 3

 1. Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godziny 7:00 do godziny 20:00, a w pozostałych miesiącach od godziny 8:00 do zmroku.
 2. Wstęp na teren Cmentarza jest możliwy wyłącznie w godzinach otwarcia.

§ 4

 1. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r., § 6 pkt 1).
 2. Zarząd Cmentarza troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Cmentarza.
 3. Obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 4. Posegregowane śmieci i odpady składane są w odpowiednio przygotowanych i oznaczonych miejscach.
 5. Zarząd Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.
 6. Obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu.
 7. Zarząd Cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów, powstałe wskutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody niewynikające z zaniedbania lub zaniechania Parafii.
 8. Przebywanie na Cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, burza, gołoledź, śnieżyca itp. jest zabronione.
 9. Cmentarz wyposażony jest w punkt czerpania wody, która nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin oraz do innych celów gospodarczych.

§ 5

 1. Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą jej zgonu.
 2. W przypadku grobów nowych określa się następujące wymiary grobu:
 • dla dzieci do lat 6: nie więcej niż 1,2 m długości i 0,6 m szerokości;
 • dla pozostałych zwłok: nie więcej niż 2,2 m długości i 1,2 m szerokości;
 • grób rodzinny jednomiejscowy, umożliwiający pochowanie zwłok na dwóch poziomach: nie więcej niż 2,5 m długości i 1,2 m szerokości;
 • grób rodzinny dwumiejscowy, umożliwiający pochowanie zwłok na dwóch poziomach: nie więcej niż 2,5 m długości i 2 m szerokości;
 • miejsca, w których składa się urnę: nie więcej niż 0,5 m długości i 0,5 m szerokości;
 • odstępy między grobami wynoszą 0,5 m.
 1. W przypadku nagrobków zbudowanych przed wejściem w życie niniejszego regulaminu ustala się następującą klasyfikację grobów:
 • jednomiejscowy – którego szerokość nie przekracza 1,5 m;
 • dwumiejscowy – którego szerokość jest większa niż 1,5 m, ale nie przekracza 2,49 m;
 • trzymiejscowy – którego szerokość przekracza 2,5 m.
 1. Teren wokół grobów pozostaje terenem ogólnodostępnym jako dojście do grobów. Na zagospodarowanie terenu wokół grobu należy uzyskać każdorazowo zgodę Zarządu Cmentarza.

§ 6

 1. Na terenie Cmentarza nie wolno, bez uprzedniego uzyskania zgody Zarządu Cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych oraz wykopywania dołów.
 2. Należy uzyskać pisemną zgodę Zarządu Cmentarza na następujące czynności na cmentarzu:
 • pogrzeb;
 • ekshumacja bądź przeniesienie zwłok do innego grobu;
 • budowa nowego pomnika, katakumby;
 • remont pomnika, np. naprawa bądź wymiana płyty, tablicy itp.;
 • budowa chodników, ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie;
 • sadzenie drzew i krzewów.
 1. Prace budowlane i remontowe na Cmentarzu należy wykonywać zgodnie z zezwoleniem, które określa ich zakres.
 2. Zezwolenie na prace budowlane traci swoją moc po upływie sześciu miesięcy od daty jego wydania.
 3. W czasie wykonywanych prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą zezwolenie, do wglądu dla kompetentnej sprawdzającej osoby.

§ 7

 1. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i dokładnego terminu z Zarządem Cmentarza.
 2. Wykonanie prac remontowych i budowlanych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 3. Prace remontowe i budowlane mogą odbywać się wyłącznie w dni powszednie od godziny 8:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych. Nie mogą być wykonywane w niedziele i w okresie od 25 października do 4 listopada.
 4. Prace prowadzone w czasie sprzecznym z punktem 3 lub bez zezwolenia Zarządu Cmentarza uważane są za nielegalne.
 5. Prace remontowe i budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
 6. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.
 7. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac.
 8. Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych, bez zabezpieczeń. Materiały sypkie wolno składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach). Przygotowywanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.
 9. Nadmiar ziemi i gruzu, pochodzących z prac kamieniarsko-budowlanych musi być wywieziony poza teren Cmentarza przez firmę wykonującą prace.
 10. Osoba, która uzyskała zgodę na remont lub rozbiórkę nagrobka, zobowiązana jest wywieźć z Cmentarza pozostały gruz. Należy także uporządkować po remoncie teren wokół grobu.
 11. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po pracach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na Cmentarzu, wyrzucania na jego terenie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
 12. Zarząd Cmentarza ma prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz przewożonych i przenoszonych materiałów. Wykonawcy nie przestrzegający postanowień regulaminu mogą zostać pozbawieni prawa do prowadzenia prac na Cmentarzu.

§ 8

Na terenie Cmentarza zakazuje się:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
 2. zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza miejsca do tego przeznaczone;
 3. składowania śmieci niezwiązanych z użytkowaniem grobów;
 4. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;
 5. ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy;
 6. sporządzania zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu;
 7. przemieszczania nagrobków;
 8. przenoszenia, niszczenia lub zabierania z Cmentarza wszelkich elementów jego wystroju (np. elementów nagrobków lub kwiatów i zniczy);
 9. przebywania na Cmentarzu poza godzinami otwarcia;
 10. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki rodziców.
 11. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca;
 12. umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji i rozkładania wizytówek;
 13. sadzenia i usuwania drzew i krzewów, zbierania roślin, kwiatów, nasion;
 14. wypalania śmieci;
 15. wjazdu pojazdami mechanicznymi na Cmentarz bez zezwolenia Zarządu Cmentarza;
 16. jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi;
 17. wprowadzania zwierząt;
 18. palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających;
 19. przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie;
 20. uprawiania żebractwa.

§ 9

Zarząd Cmentarza pobiera ofiary za:

 1. miejsca pod grób, tzw. placowe (pokładne);
 2. przedłużenie okresu użytkowania grobu (prolongata);
 3. zezwolenie na wykonywanie wszelkich prac remontowych i budowlanych;
 4. korzystanie z Cmentarza dla wykonania usług pogrzebowych i cmentarnych (pochówek);
 5. zezwolenie na ekshumację zwłok;
 6. dokonanie wpisu o zmianie dysponenta grobowca.

§ 10

 1. Przez wniesienie ofiary za placowe nie nabywa się praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie jego dysponentem.
 2. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem powinna udokumentować swoje prawo do tego poprzez złożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń w Kancelarii Parafialnej.
 3. Wszelkie konsekwencje prawne, związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób, ponosi dysponent.
 4. W przypadku braku dysponenta, decyzje dotyczące grobu podejmuje Zarząd Cmentarza.
 5. Wysokość ofiar za korzystanie z Cmentarza ustala Zarząd Cmentarza.
 6. Ofiary za placowe wnosi się jednorazowo na okres 20 lat, zaś prolongaty jednorazowo na okres 20 lat (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej ofiary), bądź w ratach: rocznych, pięcioletnich lub dziesięcioletnich.
 7. Po upłynięciu okresu, za który została złożona ofiara za placowe lub prolongata, bez wezwania należy wnieść ponownie stosowne ofiary.
 8. Ofiary za placowe i prolongaty nie podlegają zwrotowi.
 9. Brak wniesienia kolejnej raty ofiary przez okres dwóch lat jest równoznaczny z rezygnacją z prawa do dysponowania danym miejscem na Cmentarzu.
 10. W przypadku niewniesienia raty ofiary za prolongatę przez ponad dwa lata, możliwe jest przywrócenie prawa do dysponowania grobem za zgodą Zarządu Cmentarza, po wniesieniu kolejnej raty za miejsce na cmentarzu.
 11. Jeżeli po 20 latach od ostatniego pochowania dysponent grobu nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie ofiary, Zarząd Cmentarza traktuje to jako rezygnację nie tylko z dysponowania grobem, lecz także z dalszego użytkowania grobu.
 12. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie wniosła odpowiedniej ofiary, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca, oddanego przez Zarząd Cmentarza na grób kogoś innego, pomimo że grób utrzymywany był w należytym porządku.
 13. Po upływie 20 lat od ostatniego pochowania, w przypadku braku wniesienia ofiary za dalsze użytkowanie miejsca, miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządu Cmentarza. Zarząd Cmentarza nie ma obowiązku szukania i powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia prawa do użytkowania grobu.
 14. W przypadku nieprzedłużenia prawa do dysponowania grobem po 20 latach od ostatniego pochowania, o dalszym przeznaczeniu grobu decyduje Zarząd Cmentarza. Może go użyć do pochowania innej osoby.
 15. Jeśli po upływie 20 lat od ostatniego pochowania dysponent miejsca grzebalnego nie przedłuży prawa do użytkowania grobu, zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia ofiary, przechodzą do dyspozycji Zarządu Cmentarza, bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.
 16. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarząd Cmentarza nie ma żadnego kontaktu z rodziną, to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane do nowo wybudowanego grobowca.
 17. Zarząd Cmentarza sporządza protokół z czynności związanych z likwidacją grobu.
 18. Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu należy chować w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione.

§ 11

 1. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie, według podanej kolejności:
 • pozostały(a) małżonek(ka);
 • krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.);
 • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.);
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 1. Z wyżej wymienionych osób według podanej kolejności ustala się tylko jedną osobę, która będzie dysponować prawem do grobu.
 2. Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 1, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.
 3. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 1.
 4. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.
 5. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona z Zarządem Cmentarza i potwierdzona na piśmie.
 6. Dysponentem nowo wybudowanego grobu jest osoba, która złożyła oświadczenie o dysponowaniu grobem oraz ofiarę za placowe.

§ 12

 1. W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzję podejmuje Zarząd Cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.
 2. Wniesienie ofiary za użytkowanie grobu przez osobę niewymienioną w § 11 ust. 1, nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej przez tę osobę wskazaną.

§ 13

 1. Groby oraz place pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 2. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu lub placu, Zarząd Cmentarza podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu lub placu.

§ 14

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
 • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok – za zezwoleniem inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • na zarządzenie prokuratora lub sądu;
 • na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu Cmentarza na inny cel.
 1. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządu Cmentarza bez zwrotu złożonych ofiar.

§ 15

 1. Istnieje możliwość zarezerwowania miejsca pod grób. O jego usytuowaniu decyduje Zarząd Cmentarza. W tym celu należy dopełnić formalności oraz przestrzegać zasad opisanych w § 10.
 2. Miejsce zarezerwowane musi zostać odpowiednio oznaczone, poprzez wybudowanie nagrobka lub ogrodzenie miejsca w ciągu 12 miesięcy od jego przydzielenia. W przypadku przekroczenia tego terminu, miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji Zarządu Cmentarza, bez zwrotu ofiary 20-letniej.

§ 16

 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym odpisu karty zgonu.
 2. W przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku innego państwa, winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

§ 17

Ewentualne skargi i wnioski można kierować do Zarządcy Cmentarza, którym jest Proboszcz Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Górze.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz stosowne rozporządzenia.

§ 19

Regulamin publikuje się na tablicach ogłoszeniowych Parafii i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Kancelarii parafialnej.

§ 20

Regulamin, przyjęty uchwałą Rady Parafialnej z dnia 19 sierpnia 2021 r., zostaje zatwierdzony i wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Pieczęć parafii

_______________________

Podpis Zarządcy Cmentarza