Dekretem Biskupa Płockiego Nr 2667/68 z 25 maja 1968 r. w parafii Góra obchodzone są dwie uroczystości odpustowe:

25 lipca – świętego Jakuba Apostoła – główna uroczystość przeżywana „ipsa die” (z języka łacińskiego „w sam dzień”), czyli nie jest ona przenoszona na niedzielę.

Pierwsza niedziela października – Matki Bożej Różańcowej (wprawdzie to wspomnienie przypada w kalendarzu liturgicznym 7 października, lecz w naszej parafii jest przenoszone na pierwszą niedzielę października).

W pierwszą niedzielę października Msza święta o godz. 11:30 jest sprawowana w intencji jubilatów małżeńskich (obchodzących 60., 50., 25. i 10. rocznicę zawarcia tego sakramentu). Serdecznie zapraszamy!


NOWENNA DO ŚW. JAKUBA

DZIEŃ PIERWSZY – 16 lipca – O żywą wiarę

"[Św. Jakub] mógł (...) uczestniczyć razem z Piotrem i Janem w chwili konania Jezusa w ogrodzie Getsemani i w wydarzeniu Przemienienia Jezusa. Chodzi więc o sytuacje bardzo różne i różniące się między sobą: w jednym przypadku Jakub wraz z pozostałymi dwoma Apostołami doświadcza chwały Pana, widzi Go rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem, widzi w Jezusie boski blask; w drugim wydarzeniu staje w obliczu cierpienia i upokorzenia, widzi na własne oczy, jak Syn Boży poniża się, okazując posłuszeństwo aż do śmierci" (papież Benedykt XVI).

Św. Jakubie, Pan Jezus powołał cię, byś za Nim szedł i zaprosił cię, byś naocznie oglądał Jego chwałę na górze Tabor, a potem był świadkiem Jego męki. Twoja wiara odnosiła się do tego osobistego spotkania z Chrystusem i relacji z Nim. Proszę cię, wyjednaj żywą wiarę dla mnie i dla moich bliskich. Powierzam ci dziś także tych, którzy mają trudności w wierze, a także tych, którzy wiarę atakują, wyśmiewają, poniżają. Aby zobaczyli, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, który umarł także za ich grzechy. Im także wyproś łaskę spotkania z Chrystusem i dar żywej wiary.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Św. Jakubie, módl się za nami!

 

DZIEŃ DRUGI – 17 lipca – O dojrzałość w wierze

"Bezsprzecznie to drugie przeżycie było dla niego okazją do osiągnięcia dojrzałości w wierze, do skorygowania jednostronnej, triumfalistycznej interpretacji tego pierwszego doświadczenia: musiał on zobaczyć, że Mesjasz, oczekiwany przez naród żydowski jako triumfator, w rzeczywistości okryty był nie tylko czcią i chwałą, ale również cierpieniem i słabością. Chwała Chrystusa urzeczywistnia się właśnie w Krzyżu, w udziale w naszych cierpieniach" (papież Benedykt XVI).

Św. Jakubie, idąc drogą, na którą zaprosił cię Pan Jezus, dojrzewałeś w wierze. Musiałeś porzucić swoją wizję Mesjasza – skutecznego polityka, odnoszącego sukces przywódcy i „wybawiciela” narodu na rzecz dogłębnego przyjęcia misji Zbawiciela polegającej na głoszeniu Królestwa aż za cenę krzyża. Proszę cię, byśmy w pójściu za Jezusem umieli porzucać własne wizje rozwiązania naszych problemów, a otwierali się na przyjęcie rozwiązań dawanych nam przez Pana. Powierzam ci też wszystkie osoby dotknięte cierpieniem – chorych, samotnych, opuszczonych, cierpiących fizycznie, psychicznie i duchowo oraz proszę, by przeżywali swoje cierpienie jako drogę umocnienia w wierze.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Św. Jakubie, módl się za nami!

 

DZIEŃ TRZECI – 18 lipca – O czystą intencję w czynieniu dobra

"Tak więc św. Jakub staje przed nami jako wymowny przykład wielkodusznego przylgnięcia do Chrystusa. On, który początkowo, ustami swej matki, prosił o to, by zasiąść wraz z bratem u boku Mistrza w Jego Królestwie, właśnie jako pierwszy wychylił kielich męki i dzielił męczeństwo z Apostołami" (papież Benedykt XVI).

Św. Jakubie, przeszedłeś w swoim życiu długą drogę oczyszczenia w pójściu za Panem, począwszy od wyobrażenia sobie zaszczytnego panowania wraz z Nim, aż do udziału w Jego męce i niebieskiej chwale. Proszę cię dziś, byś pomagał mi nieustannie oczyszczać moje intencje czynienia dobra. Usuwaj z mojego życia wszelkie kłamstwo i pozory oraz pomagaj mi trwać w prawdzie. Proszę także w intencji wszystkich, którzy doświadczają pokus związanych z wiernością tobie na drodze, którą wybrali – kapłanów, małżonków, matki, ojców... dla nich i dla siebie proszę o łaskę czystości i wierności.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Św. Jakubie, módl się za nami!

 

DZIEŃ CZWARTY – 19 lipca – O zdolność do dawania chrześcijańskiego świadectwa

"To dojrzewanie wiary dopełnione zostało przez Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, tak iż Jakub, gdy nadeszła chwila najwyższego świadectwa, nie cofnął się. Na początku lat czterdziestych I wieku król Herod Agrypa, wnuk Heroda Wielkiego, jak opisuje to Łukasz, „zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana” (Dz 12,1-2)" (papież Benedykt XVI).

Św. Jakubie, służyłeś wiernie Panu i oddałeś dla Niego życie. Za twoim wstawiennictwem proszę cię za wszystkich chrześcijan, by umieli świadczyć do końca o Chrystusie. Proszę cię za naszych braci, którzy mieszkają w krajach, w których przyznanie się do Chrystusa naraża na śmierć, ale także za tych, którzy mieszkając w Europie i wyznając Pana, narażają się na śmieszność, oskarżenia, pomówienia, utratę dobrego imienia... Wyproś łaskę odwagi i dania świadectwa także dla mnie i moich bliskich.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Św. Jakubie, módl się za nami!

 

DZIEŃ PIĄTY – 20 lipca – Za wszystkich powołanych do służby Bożej

"Od św. Jakuba możemy się więc wiele nauczyć: gotowości do przyjęcia Pańskiego wezwania nawet wtedy, gdy każe nam pozostawić „łódź” naszej ludzkiej pewności, entuzjazmu w pójściu za Nim drogami, które On wskazuje, z pominięciem wszelkiej naszej złudnej zarozumiałości, gotowości do dawania o Nim świadectwa z odwagą, gdy to konieczne, aż po najwyższą ofiarę życia" (papież Benedykt XVI).

Św. Jakubie, bez wahania podjąłeś Boże powołanie i poszedłeś za Jezusem. Proszę Cię dziś za wszystkimi, którzy szukają swojej drogi życia, a w szczególny sposób – za wezwanymi do kapłaństwa i życia zakonnego. Daj im czujność i uszy otwarte na wezwanie Pana, odwagę konieczną do tego kroku oraz wszelkie łaski potrzebne do wytrwania w powołaniu. Proszę także za mnie, bym w swoim życiu nie zaniedbywał natchnień Ducha Świętego, ale umiał je rozpoznawać i podążać za nimi nawet wtedy, gdy będzie mnie to sporo kosztowało.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Św. Jakubie, módl się za nami!

 

DZIEŃ SZÓSTY – 21 lipca – Za Kościół

"Jakub był wybijającą się postacią w Kościele jerozolimskim, również ze względu na rolę odegraną podczas ziemskiego życia Jezusa" (papież Benedykt XVI).

Św. Jakubie, wiernie służyłeś Kościołowi jako biskup Jerozolimy. Proszę cię, byś modlił się za Kościół w dzisiejszych czasach, kiedy na skutek obostrzeń w wielu krajach władze nakazały zamknąć kościoły, zabroniły wspólnotowego celebrowania Mszy św. i utrudniają udzielania innych sakramentów. Wiele naszych sióstr i braci zostało pozbawionych dostępu do zdroju zbawienia, albo ten dostęp został im znacznie utrudniony. Wielu innych obawia się pójść do kościoła z obawy przed zarażeniem. Prosimy o to, by sytuacja ta nie doprowadziła do utraty wiary przez tysiące ludzi, ale wprost przeciwnie – wyzwoliła tęsknotę za Panem Jezusem Eucharystycznym.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Św. Jakubie, módl się za nami!

 

DZIEŃ SIÓDMY – 22 lipca – O znalezienie i zachowanie pracy

"Jakub, wraz z Piotrem i Janem, należy do grupy trzech uczniów uprzywilejowanych, dopuszczonych przez Jezusa do udziału w ważnych chwilach Jego życia" (papież Benedykt XVI).

Św. Jakubie, byłeś wybrany przez Pana, by uczestniczyć w ważnych wydarzeniach Jego życia. Wierzę, że w związku z tym możesz stać się moim szczególnym patronem. Jako że jesteś patronem robotników, proszę cię dzisiaj o znalezienie pracy dla tych, którzy jej szukają i utrzymanie jej dla tych, którzy ją posiadają. Obecnie wielu ludzi ją traci, a wraz z nią poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Bezrobotni wraz ze swoimi rodzinami znajdują się często w tragicznym położeniu, które prowadzi do depresji, problemów rodzinnych i nieszczęść. Nie pozwól, aby ci, którzy pragną utrzymać siebie i swoich najbliższych, są gotowi do wysiłku i budowania, byli pozbawieni szansy pokazania swych możliwości.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Św. Jakubie, módl się za nami!

 

DZIEŃ ÓSMY – 23 lipca – O siłę do przezwyciężania kryzysów

"Postępując za Jezusem jak św. Jakub wiemy, że nawet w chwilach trudnych idziemy właściwą drogą" (papież Benedykt XVI).

Św. Jakubie, proszę cię dziś o siłę do przezwyciężenia wszystkich kryzysów mocą Bożej łaski. Szczególnie proszę cię o pomoc w sprawie… (nazwij w modlitwie tę sprawę, która wydaje Ci się najtrudniejsza w Twoim życiu). Wyproś mi, proszę, światło Ducha Świętego i Jego dary, abym umiał przejść przez moją osobistą ciemną dolinę razem z Panem, powtarzając słowa psalmisty: „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23,4).

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Św. Jakubie, módl się za nami!

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY – 24 lipca – Za wszystkich pielgrzymów

"Jego ciało miało zostać przywiezione do Hiszpanii, do miasta Santiago de Compostela. Jak wszyscy wiemy, miejsce to stało się przedmiotem wielkiej czci i jest do dzisiaj celem licznych pielgrzymek, i to nie tylko z Europy, ale z całego świata. I tym tłumaczy się ikonografię przedstawiającą Jakuba z pielgrzymim kijem w ręku i ze zwojem Ewangelii, typowymi dla wędrownego apostoła, oddanego głoszeniu „dobrej nowiny” i charakterystycznymi dla pielgrzymowania przez życie chrześcijańskie" (papież Benedykt XVI).

Św. Jakubie, powierzam ci dziś wszystkich pielgrzymów, zwłaszcza tych, którzy zmierzają do twojego grobu. Proszę cię, by powierzając tobie wszystkie swoje trudności, nie zaznali zawodu, ale spotkali się z żywą odpowiedzią z twojej strony. Wynagrodź im trud pielgrzymowania, jaki podjęli dla ciebie. Spraw, byśmy coraz lepiej rozumieli, że nasze życie tutaj na ziemi też jest pielgrzymką do Domu Ojca i wszystko, co czynimy i doświadczamy ma służyć naszemu uświęceniu i zjednoczeniu z Bogiem.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Św. Jakubie, módl się za nami!


Litania do św. Jakuba

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo Królowo Apostołów – módl się za nami.

Królowo Męczenników,

Święty Jakubie Apostole,

Synu Zebedeusza,

Bracie świętego Jana Apostoła,

Gotowy na wezwanie Pana,

Powołany przez Jezusa na ucznia,

Wybrany Apostołem,

Opuszczający wszystko dla Jezusa,

Synu gromu,

Uprzywilejowany przez swego Mistrza,

Świadku wskrzeszenia córki Jaira,

Urzeczony dwukrotnym cudownym połowem ryb,

Obecny przy Przemienieniu Pańskim,

Towarzyszący Jezusowi w Ogrójcu,

Świadku męki i śmierci Jezusa,

Wiemy Chrystusowi aż do końca,

Prześladowany dla Jezusa,

Głowo Kościoła Jerozolimskiego,

Jaśniejący wiarą i pobożnością,

Przyjacielu Chrystusa,

Znoszący wzgardę i poniżenie,

Doskonały w ubóstwie,

Przykładzie gorliwości apostolskiej,

Niestrudzony pielgrzymie,

Opiekunie wdów i sierot,

Pełen miłości bliźniego,

Przebaczający swemu zdrajcy i katowi,

Pozyskujący go dla Chrystusa,

Ścięty mieczem za wiarę,

Pierwszy męczenniku wśród apostołów,

Wspierający rycerzy w walce z wrogami,

Patronie zakonu rycerskiego,

Opiekunie pielgrzymów,

Dzielny nasz obrońco w walce ze złym duchem,

Niezawodny nasz Patronie przed Bogiem,

Patronie Portugalii i Hiszpanii,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Jakubie Apostole,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który krwią męczeńską świętego Jakuba uświęciłeś pierwsze owoce kapłaństwa Twoich Apostołów, spraw, aby Twój Kościół został wzmocniony Jego wyznaniem wiary i zawsze cieszył się Jego wstawiennictwem. Panie, opiekuj się swoim ludem i strzeż go, aby wsparty pomocą świętego Jakuba Apostoła, podobał się Tobie swoim postępowaniem i służył Ci w wolności ducha. Daj nam, prosimy Cię Panie, naśladować w swoim życiu wiarę i czyny Twego sługi świętego Jakuba Apostoła, abyśmy wierni Tobie w wierze i miłości, służyli Ci godnie swoim postępowaniem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Zyskiwanie odpustów zupełnych i cząstkowych posiada bezcenną wartość dla nas samych i dla dusz w czyśćcu cierpiących.

 

Co to jest odpust?

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy już odpuszczone co do winy.

Każdy grzech pociąga za sobą tzw. karę. W sakramencie pokuty Bóg odpuszcza nam winę, pozostaje jednak kara za skutki wywołane naszymi grzechami. Kara nie jest więc jakąś zemstą Boga za zło, ale raczej jest swego rodzaju konsekwencją, nieporządkiem wywołanym przez grzech, którego to nieporządku nie da się nagle zlikwidować. Pod pewnymi warunkami można ją darować w części lub w całości. Darowanie takiej kary nazywamy odpustem.

Odpusty mogą być zupełne – zyskujemy wtedy darowanie całej kary, albo cząstkowe – darowana nam jest część kary. Gdyby człowiek zmarł po uzyskaniu odpustu zupełnego pójdzie prosto do nieba, gdyby zmarł po uzyskaniu odpustu cząstkowego pozostanie w czyśćcu krócej.

 

Odpust zupełny – warunki

Odpust zupełny może zyskać osoba ochrzczona, będąca w jedności z Kościołem, spełniając 5 warunków. Kolejność ich spełnienia nie jest ważna. Najważniejsze jest by przez cały ten czas być w stanie łaski uświęcającej.

  1. Stan łaski uświęcającej – po spowiedzi (jedna spowiedź wystarczy dla uzyskania kilku czy nawet kilkunastu odpustów).
  2. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. Chodzi tutaj o samo przywiązanie, o radykalne zerwanie z jakąkolwiek sposobnością, o której wiemy, że może prowadzić nas do grzechu, nawet lekkiego; odrzucenie przywiązania do naszych słabości, złych skłonności, nałogów itp. W tym dniu powinniśmy prosić Pana Boga żeby dał nam siłę aby mogliśmy przezwyciężyć wszystkie te nasze słabości, które mogą nas zniewalać.
  3. Komunia święta, do której należy przystąpić tego dnia.
  4. Dzieło odpustowe, czyn odpustowy.
  5. Modlitwa w intencjach Ojca św. – jest to modlitwa, która wspiera intencje Ojca św., noszone przez niego w sercu; tu wystarczy odmówić „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” lub inną modlitwę w tych intencjach.

 

Za kogo można ofiarować odpust

Odpust możemy ofiarować za siebie lub za osobę zmarłą, lub też za dusze w czyśćcu cierpiące. Należy tu dokonać wyboru. Nie można ofiarować odpustu za bliźniego żyjącego, ani też nie można jednocześnie ofiarować odpustu zupełnego za siebie i za zmarłych. Odpust zupełny można zyskać tylko raz w ciągu dnia. Odpustów cząstkowych można zyskać wiele w ciągu dnia.

 

Dzieła odpustowe

Aby nie zmarnować szansy zyskania wielu odpustów w ciągu jednego dnia przez brak właściwej intencji, dobrze jest taką intencję wzbudzić w sobie na początku dnia np. słowami: „Panie Boże mój pragnę dzisiaj zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję je…” tu należy dokonać wyboru) lub: „Panie Boże mój pragnę przez to dzieło odpustowe… zyskać odpust zupełny i ofiaruję go… ”.

Odpust zupełny można zyskiwać codziennie. Kościół podaje 5 dzieł odpustowych, które umożliwiają zyskanie odpustu zupełnego każdego dnia:

  1. Czytanie i rozważanie przynajmniej przez pół godziny dowolnego fragmentu Pisma świętego.
  2. Odmówienie jednej części Różańca św., wspólnie z kimś w dowolnym miejscu. Jeżeli odmawia się modlitwę różańcową samotnie, to dla zyskania odpustu zupełnego należy go odmówić przed Najświętszym Sakramentem (niekoniecznie wystawionym, wystarczy sama Jego obecność w tabernakulum).
  3. Odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem.
  4. Adoracja Najświętszego Sakramentu przynajmniej przez pół godziny w kościele lub kaplicy.
  5. Odprawienie Drogi Krzyżowej w kościele, kaplicy lub na kalwarii, także przy stacjach drogi krzyżowej erygowanej, poświęconej. Można samemu przejść przez wszystkie stacje. Dla osoby chorej leżącej w łóżku dziełem odpustowym może być tu rozważanie przynajmniej przez pół godziny Męki Pańskiej.