„Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki!”

 

"Na podstawie tradycji wykonywanie czytań nie jest funkcją przewodniczącego, ale usługujących. Czytania więc wykonuje lektor."

(Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 59)

"Gdy nie ma ustanowionego lektora, do wykonywania czytań z Pisma świętego winny być upoważnione inne osoby świeckie, nadające się do pełnienia tej funkcji i starannie przygotowane, ażeby wierni, słuchając natchnionych czytań, przejęli się żywą miłością Pisma świętego."

(Tamże, nr 101)

Tabela świąt ruchomych i cykli czytań

Rok Pański

Cykl nie-
dzielny

Cykl pow-
szedni

Popielec

Wielka-
noc

Wniebo-
wstąpienie

Zesłanie Ducha Świętego

Boże Ciało

Tygodnie zwykłe

I Niedziela Adwentu

przed Wielkim Postem

po okresie Wielkanocy

do dnia

tygodni

do dnia

od tygodnia

2024

B

II

14 II

31 III

12 V

19 V

30 V

13 II

5

20 V

7

1 XII

2025

C

I

5 III

20 IV

1 VI

8 VI

19 VI

4 III

8

9 VI

10

30 XI

2026

A

II

18 II

5 IV

17 V

24 V

4 VI

17 II

6

25 V

8

29 XI

2027

B

I

10 II

28 III

9 V

16 V

27 V

9 II

5

17 V

7

28 XI

2028

C

II

1 III

16 IV

28 V

4 VI

15 VI

29 II

8

5 VI

9

3 XII

2029

A

I

14 II

1 IV

13 V

20 V

31 V

13 II

6

21 V

7

2 XII

2030

B

II

6 III

21 IV

2 VI

9 VI

20 VI

5 III

8

10 VI

10

1 XII

 

Słowo lektor pochodzi z języka łacińskiego: „legere”, tzn. „czytać” i oznacza osobę czytającą na głos teksty biblijne lub liturgiczne w zgromadzeniu liturgicznym, tzn. podczas Mszy Świętej, liturgii sakramentów, sakramentaliów, Liturgii Godzin i innych nabożeństw.

Celem Zespołu Lektorów jest angażowanie do czynnego udziału w liturgii wiernych świeckich, wykonujących na mocy sakramentu bierzmowania przynależne im funkcje. Liturgiczna posługa odczytywania Słowa Bożego jest z jednej strony zaszczytnym wyróżnieniem, a z drugiej – szkołą pokory. Podczas Mszy świętej Bóg przemawia do wiernych poprzez usta lektora. To zaszczytne wyróżnienie. Z drugiej strony lektor powinien być pierwszym odbiorcą i wykonawcą orędzia Słowa Bożego, i to już w trakcie przygotowania do swej posługi, zanim Słowo Boże zostanie odczytane innym słuchaczom. To zaś z kolei szkoła pokory.


Polecamy aplikacje, które pomagają w modlitwie opartej o Słowo Boże, np.:

Pamiętajmy, by wybierać biblijne aplikacje rzymskokatolickie!


Zapraszamy wszystkich, którzy mogą i chcą zaangażować się czynnie w Liturgię Słowa podczas niedzielnych Mszy świętych, aby dali świadectwo służby wspólnocie parafialnej i odnieśli przez to osobisty duchowy pożytek.